Poplar Shoji

Next up-shoji. Courtesy Jay Van Arsdale. I will learn using poplar.

IMG_1868 IMG_1869 IMG_1871

Advertisements